Jumat, 19 Juni 2009

Kalambe Kontamale
I jamani molengoai sida te Kontamale iso aheno temotika. Tegedi basa-basa paira. Aneho na maeka namia ako ane nawumila di iso. Molengo-molengo te Kontamale iso ojarimo tampa hesuwui’a umia nukampo. Te amai mina dhi Rupu iso ara nowaliako mina dhi Togo otulu-tulumo dhi uwe Kontamale ana bai. Oharai nadara umia mai mesuwui, mia mai lumumbe teuwe. Tunga-tunggala simpo oloo oharai adhara numia mai mesuwui kene lumumbe te uwe dhi Kontamale ana.
Tekala-kalambe mai uka omaimo ohesuwui kene nolumbe teuwe, toka sabaane’e nakalembe mai ana tehumarai manadawulu tengaako nu Wa Morunga. Te iya temia misi kini, buntu no ura-ura kene inano I tangku nu uwe Kontamale.
Te Wa Morunga aneako mbeamo na uweno owilamo kua uwe. Ara nowila I uwe te iya buntumo nohematilanda. Ara nowila no heuwe obawa te bosu.

Mini para babano nopoafa nuamanomai di uwe Kontamale sampekene nokawi doduae. emai dodua iso tengaano Te Layai kene Wa Morunga. Alengo nukawi no iso te keluargano kemeleno. Samolengono iso te wa morunga iso nobawa-bawamo (hamil). jari habuntukjua te la yai ana mina-mina rea-rea minimbeado noombo naoloo nofilamo nohemafi dimafi teika. Safaliakonokua mina dihemafia iso nohuuemo kua fa Morunga na ika di hamafi naako noheloake. Samoaano nomanga doduaemo na ika iso sampe nobila makaamo nohelafe. salapasi mangano te laYai ana nofilamo uka dikoranga kene nofaa te wa morunga ako ane nohebokae nataramangaano iso ako temangano ukasimpoo nuolo.
“wa Morunga hebokae noika ana akotemanganto uka simpoo nuolo”.
maka safaliakono mini koranga no emenakoemo naika iso.
“wa Morunga diumpa naika di rea-reaaia?”.
abalomo ka nawamorunga uka. “ teboka nuika iso nomanga emo tebeka”.
Jari teia ama iso no daolaromo, ampisi nudaolarono nolaha tekabali maka laamo nokansoie sampe pamohamohamae hale tesile. maka nifila nolahae nabeka iso. saita akono nabeka iso nofilaalaa nosimbie sampe nopogaa na kapalano kene orunguno. Eaka lengo umpa saidono na anano kambeda mbea nakapalano kene orungno habuntumo alaa tekapala nggulunggulu. Jari nongaemo te ana-ana kapala.
Samole-molengono isos tenotoogemo fane teknenomai. sa ana moaneno nowaemo nainanokua.
“wa Ina, teayaku iso kulumahamo tefofine naako kukafi ako”.
Jari nobalomo nainakua
“namoiloko nat teyeemai ara habuntu tekapala nggulunggulu mbeae naorungu”.
Obalo uka na ana-ana kapala.
“mbeae wa inatabeda kaha koaku alaa tefofine”.
Ofaemoteinano kua.
“teyeemai natu na fofine di ita-itau”.
Obalo uka na ana-ana kapala.
“teana nuraja fa ina”.
jari teinano amano iso norokamo makalaamo nopagaumo kua.
“nukombeo umura ara kufumila akoko di ana nuraja kamanda-mandafulua iso ai”.
Obalo uka na ana-ana kapala.
“mbeae wa ini fila ako akualaa wa ina”.
Jari iso nofilamo nainano di funaa nuraja.


2
POTUMPOA


Sailangeno nofila nofilamo ina ni ana-ana kapala dan funua nuraja, salekaakono nasoha teraja . “ maimo maso kae”, opogau naraja. “imaiakomo vte paira natu ina ana-ana kapala”.
“teikami ana komai ako te kahanda mini ana-ana kapala ako na meina ameama di anamiu Siti Julaeha.
Jari teraja iso noelo emo na Siti Julaeha.
“oh……… Siti Julaeha maido lagi”. “Toumpa”, obalomo na Siti Julaeha .
opogaumo naraja kua.
“kainae ane ke ama ke ina ana-ana kapala nomai ako na meina kene nameama dikoo”.
Habuntu nobalo na Siti Julaeha iso.
“ako tepaira kumanu kemia mbeae na limano, keorunguno, habuntu te kapala nggulunggulu alaa”. Kene nobonsa-bonsae nai nanomai iso makalaamo nosivrae teuwe mena-mena. Jari nofaliakomo nainano ke amano iso. Hiiiii……..mini lai-lai no melemo na ana-ana kapala iso kua.
“wa ina……. kuitakomiu atu dimai kene mundi-mundimiu ane kenguru leama dahani”.
jari nopogaumo nainano iso kua.
“difunuado makalaamo kufaako”
“to umpamo fa ina”.
“ita emo alaa na orungu mami ana no bakaemo tefusu makalaamo uka nobonsa- bonsa kami alaa”.
Obalo uka na ana-ana kapala.
“mbeaka mohaa uka waina pooliako uka tamanga ana kifila koakumo uka”.
Obalomo naianano kua. “diyee mai natu uka”.
Obalo uka na ana-ana kapala.“diana kedua nuraja Siti Khadijah”.M
Jari niflamo nainanomai iso uka di funua nuraja.
noemaemo uka naianano mai iso teraja.”
“ maimo maso kae”, opogau naraja. “imaiakomo vte paira natu ina ana-ana kapala”.
“teikami ana komai ako te kahanda mini ana-ana kapala ako na meina ameama di anamiu Siti Julaeha.
Jari teraja iso noelo emo na Siti Julaeha.
“oh……… Siti khadijah maido lagi”. “Toumpa”, obalomo na Siti khadijah.
opogaumo naraja kua.
“kainae ane ke ama ke ina ana-ana kapala nomai ako na meina kene nameama dikoo”.
Habuntu nobalo na Siti khadijah iso.
“ako tepaira kumanu kemia mbeae na limano, keorunguno, habuntu te kapala nggulunggulu alaa”. Kene nobonsa-bonsae nai nanomai iso makalaamo nosivrae teuwe mena-mena. Jari nofaliakomo nainano ke amano iso. Hiiiii……..katomo ia nainasu kelego-legono ke mundi-mundino afanatu umura ane kenguru leama, wa akumo wa ina ane kenguru paira natu”.
Obalomo naianano kua.
“difunuado makaamo kufaako”,jari saratono di funua nofaemo.
“ita emo alaa uka na orungu mami ana no bengki kene no bakaemo tefusu makalaamo uka nobonsa-bonsa kami alaa”.
Obalo uka na ana-ana kapala.
“mbeaka mohaa uka waina pooliako uka tamanga ana kifila koakumo uka”.
Obalomo naianano kua. “diyee mai natu uka”.
Obalo uka na ana-ana kapala.“diana kedua nuraja Siti Fatimah”.
nobalo naina kua. “ ekaasi……adoa-adoa apalagimo te Siti Fatimah ane nahumada naharai iso uka namandafulunoai silangomo te Siti Jubaedah kene Siti Khadija ai mbeakamo nohada”.
jari noflaakoemo uka teinanomai di funua nuraja.
“asslamu alaikum”
“waalaikum salam”, balo nuraja.”toumpamo uka ina ana-ana kapala”
“kumai akomo uka nana meama di Siti Fatinah”.
Jari teraja iso noelo emo na Siti Fatimah.
omaimo na Siti Fatimah, “toumpa bapa”.
jari nofaemo teraja iso temaksud nomai namansuana nu ana-ana kapala iso.Jari nobalomo na Siti Fatinah iso “ syukur alhamdulillah, temetu emo natu nakaburisu tarimaemo alaa toka ane syaratno tabeda na mamondokoaku te ana-ana kapala atu tejambata mini olo apa funua mami, mini bulafa kene nanumeike na sumu di aropa nu funua kene di talliku sampe nabumuke mini inta ako rangkamino”.
jari safaliakono na ina noiso nolafasiemo teana-ana kapala. “kaisoe no faliakomo nainasu ane kene ngru paira natu uka”.
“difunuado uka makalaamo kufaako”, balo nuinano.
jari samasono difunua nofaemo kua. “nohada naiso toka ane kesyaratno “
Obalo uka na ana-ana kapala kua.
“mbeaka moha wa ina tafila tamansari akoe poi”.
Obalo naina iso. “komansari paira natu kaitue mbeae nalima, keaeu, keorunguu atu”.
“mbeae wa ina pokono sai akoakumo alaa tefinalu hitu bae na katupa (7 buah ketupat), hitu sumbu na garisi (7 batang korek api), kene hitu tange na tabako (7 batang rokok).3
LANGKEA ANA-ANA KAPALA

Jari nofilamo bai na ana-ana kapala iso. tunggala sala dilalono iso opoafa torusu ke gunu melanga. makalaomo tungggala gunu filaano habuntu no manga sabae tekatupano kene no tange tetabako satange mini tungi ano nugarisi sasumbu. toka iso te ana-ana kapala safila-fila alaa, tunggala filaano opoafamo-opoafamo alaa kene gunu isos jari tunggala gunu di poafano habuntumo nomanga sabae tekatupa kene nohetabako satannge mini ditungiano tragarisi sasumbu sampe karajaano measoeaia noula-ulangie sampe di gunu popitu egunu tangkutalikumo. sahitubaeno nagunu dilalono notopidimo nafinalu dibafano.
Laamo difila-filaano iso kambeda noita teuwe tooge na ana-ana kapala. diuwe measoeai ane kene mia hatomia kambeda te bijajari humesofui. jari te ana-ana kapala kiso nookomo kene noalaa te pani nu bijajari(pani=selendang)ditangasa dihesofuia, nopogaumo nabijajari iso kua.
“hi……..halempuu anekeanti nu jawi (jawi=manusia).
Jari tebijajari mai iso agori noalae napanino saminsamia makaamo nolola dijiniano safali. toka ane samia mbeaka lumola antaeda mbeaemo na panino. Jari nomaimo na ana-ana kapala iso maka nofaae na bijajari iso kua.
“kumouko alaa tepaniuana toka ane kene syaratno”.
obalomo kua nabijajari iso. “tepaira natu nasyaratno”
Obalo uka na ana-ana kapala kua. “tabeda kokumafi kene yaku”.
“oho…….. makaala kukafi kene ikoo toka tabeda komouaku tepanisu atu”.
Jari nohumo napani iso te ana-ana kapala, nofaemo te bijajari isos kua.
“ana-ana kapala maimo dianaai kikieke nahapasu tofilaako dilange”.
saratono dilange iso nopakafiemo na ana-ana kapala kene bijajari iso. samole-molengonote nana-ana kapala iso norodamo te ijandi akono ako ane nalumaha terangkami kene orunguno ako ane nojari nokafi kene Siti Fatimah. eaklengo umpa no posangamo akoane nafumilamo nalumaha temoori mantaeda nodahanine natampa nu ornguno. dilaro nufila-fila ano iso noitamo te masigi kene dimasigi iso ane kene mia meparou ako nasumambahea. empisi numotindou na ana-ana kapala nofilamo dimasigi iso ako ane namorou. amelumo na ana-ana kapala iso te uwe di pak haji toka habuntumo nuhuuke te sisa nu fufuiaka nu ae pak haji iso. maka amo noema na haji iso kua.
“kofila di umpa ana-ana kapala”.
“eiaku iso fila kumoafa te moori”.
“o……orang kambeda natu, eiyaku alaa iso kkene kubotamo disambaheaa mbeakamo kuipooli kupoafa temoori apalagi teikoo habuntu tekapala nggulu-ngglu tapa orungu, jari ara nupoafa kene moori atu makaala nu faae kua teiyaku ana di sorogaa meaumpa na tampasu”.
Obalo uka na ana-ana kapala kua.
“aho maka alaa ku faae”.
Jari uka nolanjuti emo nafilaano iso. di lausala nopoafamo uka kene mia moro-morou te kalafate (kalafate=minuman keras khas wanci). kempisi atu na motitndou nu ana-ana kapala, sa anno iso no fila di amai morou iso.
“bara numorou teianaai ana-ana kapalamantaeda no haramu”. Jari te ana-ana kapala mbeakamo nomorou.
“kofila diumpa naikoana ana-ana kapala”, ema numia morou iso.
Obalo uka na ana-ana kapala kua.
“kufumila kumoafa temoori.
“O……. kambeda natu, ana-ana kapala, ane kene samaasu ara nupoafa temoori atu makaala nuparatoe kua teikami ana di naraka meaumpa na tampa mami”.
Obalo uka na ana-ana kapala kua.
“oho makaala kuparatoe”.
Sapasino iso nofilamo uka. laamo ditangasa nufila-fla ano iso daimo alaa nopoafa kene malaikati. Jari no eammo dimalaikati iso kua.
“di umpa na ura-ura numoori ana”.
nobalomo namalaikati kua.
“kafoia naura-ura anano ai, di mahlagai measoe”.
Jari nofilamo na ana-ana kapala nopoafa te moori. tesoha numahligai iso 99 tangga.
“komai komohaa ana-ana kapala”.
“temaisuana kumai kulumaha te mbajasu”.
“kafoia nambajauai filamo alae naako nupasaa akoe”.
sapasi pasaokono iso no melu posangamo ako ane nafumaliakomo. toka laamo na fumila daimo alaa no eloe temoori kua. “ana-ana kapala maido lagi teikoana ane kemolinga akou”.
“oho kambeda di lausala dimiasu kua anaai kupoafa kene haji-haji humeporou sambahea, difakutu measoeai kemelu te uwe ako kumorou toka habuntumo nohuu aku tesisa nuheporou ana, maka nosamaa kua kitumau di sorogaa me umpa”.
Obalo namoori kua.
“tetampano ni naraka jahanam mantaeda habuntumo nohuuko tesisa nufufuika nuaeno.”
Sapsino uka nafumilamo, toka nohepuumo uka noeloe temoori.
“Maidolagi anedo uka kei molingau saasado”.
“oho kambeda kupoafa kene mia moro-morou di sala, kumelu teuwe morou di morou nuamai iso toka mbeaka nohuu aku habuntumo nofa aku kua bara numorou tea mantaeda no haramu kene nosaa kua kitimaue naraka mea umpa”.
Owaemo temoori kua, “temia meatue ai etapano di soroga, mabtaeda no angkako temorouka nu morou haramu”.
Ana-ana kapala sabanarano hamaka habuntu tekapalau alaa dhi fakutuu nuidoau mantaeda teamau ditangasa anedo nobawa-bawa na inau nosimbi tebheka manga teika iheboka ianu ako temanga simpo olono sampe nomate, makalaamo nopogaake naoruguno kene kapalano.jari teiyamomesoe nakumobeko. pogau namoori.

Sapasino iso nohadaemo tefaliakoa. dilausala nopoafamo kene haji-haj mai jari nofaemo ku teikoiu atu te tempa miu di naraka jari agiri toba, makalaamo uka nopaafamo kene mia morou nofaemo kua teikomiatu ki maso soroga jari bara di oro-morou te kalafate atu.

4
KAFIA ANA-ANA KAPALA

Saratono di funu nu bijajari belano iso notila-tula okoemo. saanuno iso nosalemo na ana-ana kapala te bijajari ao tehekorangaa. dikorangano iso no hembula telabu kene ontimu.sa baeno nahembula iso no pogaumo nabijajarikua.
“ana-ana kapala teikoo ana ane keijandiu ako kometadete jambata bulafa kene konumei tesumu sampe nobuke pake inta, kari faliakomo di kampou akoane nuparatoe najandi natu, bara numolingae ara nufaliako bawae kene bae nulabu kene onitmu ana”.
nofaae na ana-ana kapala uka kua. “kontaemo nalabu meanaeai akotefinaluu”.
Obalo uka na ana-ana kapala kua.
“akontepaira ta kumonta te afatuai, di kampo mami nokoruo namia membula teafananaai.M
Toka mbeaka ohada na ana-ana kapala nabumawae.
“jari nopaguruemo kua ara kua Kota fuminti-mintie nalabu ana kene ontimo makalaomo Ko tmau afana teipogauako nu Siti Fatimah, telabu atu na mebali bulafa makalaamo te onimu atau anmembali intamo”.

jari nofaliakomo di funuano. saratono di funuanio no elo-elo emo nainano.
“wa ina……..leka aku kainae kumaimo”.
obalo nainano kua. “teyeemainatu”.
Obalo uka na ana-ana kapala kua. “tyaku wa ina te ana-ana kapala”
“mbea bara dibage-bage aku te ana-ana kapala no mate molengomo”. balo nuiana.
Obalo uka na ana-ana kapala kua.
“Mbeae wa ina teyakomo nana ku mamimo”.
Jari sambeaka leka-leka akono, nolekangkaramono na ana-ana kapala iso kambeda no itaemo nainano iso nomokempamo kene tematano nokandalamo. Jari te ana-ana kapalaiso agori no fila no hengolo akoe te labu di maino makalaamo teuweno no hesofui ako teinano. eaka lengo umpa kambeda daimoa alaa noonto namoho nuinano jari nopirisaeamo kua kambeda te ana-ana kapala anedo no ido. Jari nofaemo nainano kua.
“Filamo filaisii na Siti Faimah ako ma ombo tekafia mantaeda kumaimo ana”.
Obale naina kua, “toka teidi melu nu siti fatimah au kaytue mbeado”.
“bara numaeka faina pokono filamo alaa”.
Jari nofilamo naina iso di funua nu raja.
“kainae kumaimo nana ukakumaanemo te kafia nu Siti Fatimah kene ana-ana kapalal manteada nomaimo.”
“toka tesyarat di melu nu Siti Fatimah anemo ara mbeado”.
Obalo uka na ina ana-na kapala kua.
“O……… anemo naiso pokono dilange ako atu anemo”.

Samorondono no faliakomo na ina nu ana-ana kapala. Kambedadifunua te ana-ana kapala nisaimo twhugu-hugua nulabu kene ontimu. sapasino iso kira-kira hetongamo nurondo no penandae kua sabaanee namia dikampono nomoturmo makalaamo nu fila no bawae na gonti-gonti nulabu mina di alo apa funua nuraja makalaamo uka no nabu-nabue na gonti-gonti nu ontimu di sumu arapa kene ditaliku nu funua nuraja.
Sailangeno rea-rea, teamnusianukampono no kaluara akomo teroka no ili kua nolalimo nafunua nuraja. kuaka nosafu-safurako namia kene nihekal-heka rau. “Telalia………Telalia………...Telalia”. kambeda laamo notinadai nasonbara iso nororokamo namia kambeda mbeaka tesomabara nu ah toka tesombara jambata nubulafa mina di mafi apa huu nufunua nuraja, kene sombara nu inta mina di sumu nurajamai. kambeda tebulafa di tau ana-ana kapala di morondo ai no jari bulafamo makaamo te ontinu ditauno no jari intan permatmo. jari sapasino iso no fila na ana-ana kapala di funua nu Siti Fatimah ako tekafia. saratono di funua, nomente akoemo na ana-ana kapala iso te Siti Fatimah hamaka te ana-ana kapala nomembali afana isomoai nomandafulumo anemo ke orunguno, iyopaka difilaano habuntumo tekapala alaa nggulu-nggulu. toka safaliakono no lengakapumo naorunguno. jari notula-tula akoemo na siti fatimah iso salengoe na filano sampe kene no afae naorunguno mantaeda nopagurue temoori.
Sapoolino iso nokafimo doduae. makaamo no ido namileamo salengoe nalengo,mbeaka nopogi-pogoira. makalaamo eikaka nu Siti Fatimah nohenosomo mantaeda mbeaka sida notarimae na ana-ana kapala toka habuntumo no nga-ngae kene nosirae te uwe mena-mena naina nu ana-ana kapala.

Carita Ana-Ana Kapala Dalam Bahasa Indonesia

1
PERTEMUAN LA YAI DENGAN WA MORUNGA

Konon disebuh telaga kecil yang bernama permandian Kontamale bertemulah sepasang pemuda yang bernama laYai dan wa Morunga. Pertemuan yang singkat itu telah memercikan cinta dalam hati mereka berdua. Hingga mereka memutuskan untuk menikah. Keluarga mereka sangat bahagia, apalagi setelah la Yai tahu bahwa isterinya sedang hamil. Seperti biasanya saat fajar menampakan wajahnya la Yai segera turun ke laut untuk memencing ikan. Hasil tangkapannya pagi itu dia serahkan kepada sang isteri untuk di masak. Dengan lahapnya mereka menyantap ikan yang dimasak wa Morunga. Namun, masakan tersebut tidak dihabiskan. Sebelum berangkat ke kebun laYai berpesan kepada isteriya.
“Wahai isteriku, simpanlah sisa ikan ini untuk makanan kita nanti siang”.
setelah la Yai pulang dari kebun, iapun menanyaka ikan itu.
“Wahai isteriku, dimana kamu simpan ikan tadi pagi?”
“ikan itu sudah dimakan kucing, suamiku”.

Tiba-tiba saja la Yai menjadi marah. Dia mengambil parangnya lalu diasah setajam-tajamnya parang itu hingga tak satupun benda yang dapat lolos dari tebasannya. Dengan muka yang memerah ia pergi mencari kucing yang memekan ikannya. sampai pada akhirnya diapun melihat kucing itu. Dia menebas leher kucing itu hingga putus dan terpisah antara kepala dan badanya. Setelah beberapa bulan kemudian isterinya pun melahirakan. Betapa kagetnya mereka setelah melihat bayi yang dilahirkan isterinya ternyata hanya memilki kepala saja tetapi tidak mempunyai tangan, badan, juga kaki. Oleh karena itu bayi itu diberi nama Ana-Ana Kapala.

Dari hari ke hari Ana-Ana Kapala tumbuh besar seperti anak-anak yang lain sampai kemudian dia dewasa. Setelah dewasa, diapun berkeinginan untuk menikah. lalu, dia mengadu kepada ibunya bahwa ia sudah siap untuk menikah.
“Wa Ina, saya akan cari seorang perempuan untuk saya nikahi” kata Ana-Ana Kapala.
“Anakku ana-ana kapala siapakah gerangan yang mau menikah dengan kamu, sementara kamu hanya memilki kepala saja tanpa memiliki tangan, badan, dan kaki”, jawab ibunya.
“Tidak wa Ina, pokoknya saya harus dicarikan seorang perempuan” tegas Ana-Ana Kapala.
“Jadi siapa gerangan perempuan yang kamu taksir-taksir itu”
“Anaknya raja wa Ina”, jawab Ana-Ana Kapala.
ibunya tersentak kaget mendengar penuturan putranya.
“Apa kamu gila kalau kita akan pergi melamar anak-anaknya sang raja yang cantik rupawan itu”.
“Bukan begitu wa Ina, pokoknya pergi saja”.
Sampai ibunya pun menuruti permintaan anaknya untuk pergi ke istana raja.

2
PELAMARAN

Keesokan harinya, ibunda Ana-Ana Kapala pergi ke istana sang raja. Di sana, ibunya di sambut dengan ramah oleh sang raja. “Mari masuk bu. ada apa mamanya Ana-Ana Kapala datang ke sini” tanya raja.
“Kedatangan kami di sini atas permintaan Ana-Ana Kapala untuk melamar putri baginda Siti Jubaedah” .
lalu raja pun memanggil putrinya.
“Duhai putriku Siti Jubaedah, kemarilah sebentar”.
“Iya ayahanda”.
‘Kini datang orangtuanya Ana-Ana Kapala untuk melamarmu”, ungkap raja.
“Untuk apa saya menikah dengan orang yag tidak mempunyai tangan, badan, dan kakitetapi hanya mempunyai kepala saja”, jawab Siti Jubaedah dena nada menghina sambil menyiramkan air panas pada orangtua Ana-Ana Kapala.
Dari kejauhan Ana-Ana Kapala sudah melihat orangtuanya pulang dari rumah sang raja. Dia senang sekali saat itu.
“Saya melihat wajah wa Ina senyum-senyum terus dari tadi, ada kabar baik ya”tanya Ana-Ana Kapala.
“Nanti di rumah baru aku beri tuhu”. sesampainya di rumah Ana-Ana Kapala dengan tidak sabarnya kembali bertanya, “Jadi bagaimana wa Ina?”.
”Lihatlah tubuh kami ini penuh dengan luka bakar dan di sana kami hanya di hina oleh Siti Jubaedah”.
“Tidak apa-apa wa Ina setelah kita makan ini kalian akan pergi lagi melamar untuk saya”.Sambung Ana-Ana Kapala.
Ibunya tersentak kaget mendengar perkataan anakknya.
“Sama siapa lagi”.
“Dia anak ke dua sang raja yang bernama Siti Khadijah”, jawab Ana-Ana Kapala.
Setelah selesai makan, orangtua Ana-Ana Kapala pergi kembali ke istana sang raja dengan maksud untuk melamar putri keduanya Siti Khadijah. Namun yang terjadi hanya penolakan adanya.
“Untuk apa saya menikah dengan orang yang tidak mempunyai tangan, badan, dan kaki tetapi hanya kepala saja”, dia menghina dan menyiramkannya dengan air panas. setelah Ana-Ana Kapala melihat ibunya pulang, diapun bergumam dalam hatinya ” mungkin ada kabar baik ini”.
“Beritahukan saya wa Ina ada kabar apa?”.
“Nanti di rumah baru saya beritahukan” jawab ibunya.
“Jadi bagaimana wa Ina” desak Ana-Ana Kapala.
“Lihatlah badan kami ini sudah bengkak gara-gara disiram lagi dengan air panas lalu kami dihina oleh Siti Khadijah.
“Tidak apa-apa wa Ina, setelah kita makan ini pergilah kembali untuk melamar Siti Fatimah”, bujuk Ana-Ana Kapala.
“Aduh, aduh, aduh, apalagi Siti Fatimah yang cantik itu, Siti Jubaedah dan Siti Khadijah tidak mau, apalagi Siti Fatimah”, jawab ibunya.
Karena kuatnya keinginan Ana-Ana Kapala untuk tetap menikah, maka luluh juga hati orang tuanya. akhirnya orangtuanya pergi kembali ke istana raja untuk melamar Siti Fatimah.
“Assalamu ‘Alaikum”, ucap wa Morunga.
“Wa ‘Alaikum Salam, ada apa lagi mamanya Ana-Ana Kapala?”, tanya raja.
“Saya datang kembali untuk menyampaikan permintaan Ana-Ana Kapala untuk melamar putri baginda, Siti Fatimah”. ungkap wa Morunga. lalu dipanggilah Siti Fatimah.
“Duhai putriku kemarilah, jadi maksud kedatangan orang tua ana-ana kapala ini adalah untuk melamarmu”.
“Syukur alhamdulillah, itu dia jodohku terima saja dengan syarat dia harus membangun jembatan emas dari ujung pantai sampai pada halaman rumah ini kemudia dia harus mengisi sumur-sumur di depan dan belakang rumah ini dengan intan berlian sebagai mas kawinnya”. jawab Siti Fatimah.
Setelah mendengarkan keputusan dari Siti Fatimah, orang tua Ana-Ana Kapala pun pulang. “itu dia sudah datang, wa Inaku kira-kira ada kabar apa lagi ini”, gumam Ana-Ana Kapala.
“Wa Ina beritahukan saja saya di sini” desak Ana-Ana Kapala
“Nanti di rumah saja baru saa beritahukan”
Setibanya di rumah Ana-Ana Kapala duduk dan mendengarkan satu persatu perkataan ibunya dengan seksama.
“Siti Fatimah bersedia tapi ada syaratnya”.
“Tidak apa-apa wa ina, aku akan pergi mencari nafkah di negeri seberang”, jawab Ana-Ana Kapala.
Mendengar perkataan itu wa Morunga menjadi sedih hatinya, dia merasa tiak tega harus membiarkan anaknya sebatang kara mencari nafkah di negeri orang dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan.
“Kamu akan kerja apa, sementara kamu tidak mempunyai tangan, badan, dan juga kaki”.
“Tidak wa Ina, pokoknya bikinkan saja saya bekal 7 buah ketupat, 7 batang korek api, dan 7 batang rokok”.

3
PERJALANAN ANA-ANA KAPALA

Perjalanan Ana-Ana Kapala merupakan perjalanan yang berat. Dalam setiap perjalanannya dia selalu menemukan bukit dan gunung. Mengingat bekal yang dibawanya hanya sedikit, maka dia harus dapat sehemat mungkin untuk makan sebelum sampai pada tujuannya. Pada setiap gunung yang dia hanya menghabiskan 1 buah bekal yang ia bawa yaitu 1 buah ketupat,1 batang rokok yan dibakarnya dengan 1 batang korek api. Dia terus menerus melakuka hal yang sama sampai pada gunung yang ke tujuh dan merupakan gunung terakhir yang harus ditempuhnya hingga perbekalannya pun habis.
Dalam perjalanan itu Ana-Ana Kapala melihat sebuah danau. Di danau tersebut ternyata ada 4 orang bidadari yang sedang mandi. Ana-Ana Kepala pun bersembunyi dan mengambil selendang salah seorang dari bidadari tersebut. Bidadari-Bidadari itupun kaget setelah mencium bau manusia yang tidak lain adalah Ana-Ana Kapala itu sendiri.
“Hai, hai saudaraku saya mencium bau manusia”
Bidadari-bidadari itu bergegas mengambil selendangnya masing-masing dan langsung terbang. Tetapi seorang saudaranya tidak bisa ikut pergi karena ia kehilangan selendangnya. Jadi datanglah Ana-Ana Kapala mendekati bidadari itu.
“Saya akan mengembalikan selendangmu ini tapi dengan syarat kamu harus menikah dengan saya”.
“Baiklah, saya akan menikah dengan kamu asalkan kamu mau mengembalika selendangku itu”.
Tanpa membuang-buang waktu Ana-Ana Kapala memberikan selendang itu kepada sang bidadari. Bidadari itupun menerima selendangnya, lalu menyuruh Ana-Ana Kapala untuk menggigit ketiak sang bidadari kemudian terbang ke langit. Konon, sesampainya di langit mereka langsung dinikahkan. Waktu terus berlalu dan Ana-Ana Kapala masi berada negeri sang bidadari. Tiba-tiba pada suatu waktu dia teringat pada pesan dari Siti Fatimah untuk mencari tubuhnya. Maka, dia pun segera berpamitan untuk pergi mancari tuhan yang tahu keberadaan tubuhnya. Ana-Ana Kapala pergi ke segala penjuru untuk menemui tuhan. lalu pada suatu tempat ia melihat sebuah mesjid dan di sana ada bapak-bapak haji yang sedang berwudhu. Oleh karena rasa haus dan lelah yang dialaminya, maka dia memutuskan untuk singgah meminum air di mesjid itu. dia kemudian meminta air dari pak haji itu untuk di minumnya. Dia memeng diberikan tapi air itu adalah air bekas basuhan kaki dari orang tersebut. lalu bertanya.
“Hendak pergi kemana engkau ana-ana kapala?”.
“Saya mau pergi bertemu tuhan, pak haji”, jawab Ana-Ana Kapala.
“Saya saja yang sudah sampai botak begani gara-gara sembahyang tidak pernah bertamu tuhan apalagi kamu yang hanya punya kepala. Ana-Ana Kapala jika kamu bertemu tuhan nanti sampaikan kalau kami akan ditempatkan di surga bagian mana”.
“Baiklah pak haji”.
Setelah rasa haus yang menderanya terobati, dia kemudian melanjutkan perjalanannya mencari tuhan. hari-hari yang dilaluinya telah membuatnya kehausan kembali. namun, dia tetap berjalan sampai dia bertemu dengan sekelompok orang sedang asik meminum minuman keras “kalafate”.
“Tuan, tolong berikanlah sedikit air minum itu” pinta Ana-Ana Kapala.
“Ana-Ana Kapala janganlah engkau minum minuman ini karena ini adalah minuman haram, kamu ini mau kemana?”, tanya orang-orang itu.
“Saya mau pergi bertemu dengan tuhan”.
“O, kalau begitu jangan lupa sampaikan pesanku, jika engkau bertemu tuhan tolong tanyakan di neraka mana kami ini akan ditempatkan”.
“Iya, nanti saya sampaikan”, jawab Ana-Ana Kapala.
Kemidian dia melanjutka lagi perjalanannya dan bertemu dengan seorang malaikat.
“Wahai saudaraku,dimanakah tempatnya tuhan itu”?
“Di mahligai itulah tempat tuhan berada”, jawab malaikat itu.
Mendengar jawaban itu Ana-Ana Kapala merasa sangat bahagia sekali akhirnya dia dapat bertemu dengan tuhan dan perjalanannya juga akan berakhir. Lalu dia menuju tempat peraduan sang tuhan. Tangga yang harus dilalui Ana-Ana Kapala berjumlah 99 anak tangga. Sungguh perjalanan yang akan menguras tenaganya. Kegigihannya pun terjawab setelah dia tiba dan berytemu dengan tuhan.
“Ada keperluan apa engkau datang menemuiku Ana-Ana Kapala”.
“Saya datang ke sini untuk mencari tubuhku”, jawabnya.
“Itu tubuh kamu pergilah ambil dan pasanglah”.
Setelah dipasang tubuhnya, maka dia pun pamit utuk pulang.
“Ana-Ana Kapala ada yang kamu lupa” tegur tuhan.
“Oh iya, dalam perjalanan ke sini saya bertemu dengan bapak-bapak haji. mereka berpesan jiak kelak mereka meninggal akan ditempatkan di surga bagian mana karena mereka itu sudah sampai botak gara-gara menyembah kepada-Mu”. kata Ana-Ana Kapala.
“Karena mereka hanya memberikan sisa basuhan kakinya untuk kamu minum, maka tempat mereka adalah di neraka jahanam.”, kata Tuhan.
Setelah it dia pamit lagi untuk pulang.
“Jangan dulu, masih ada yang kamu lupa lagi”.
“Oh iya benar. Dalam pejalananku itu saya bertemu dengan orang yang sedang minum minuman keras. Sayapun meminta minuman itu namun mereka melarang saya untuk tidak minum katanya itu minuman haram”. kata Ana-Ana Kapala.
“Karena mereka telah melarangmu untuk tidak minum minuman itu, maka tempat mereka adalah di surga, Ana-Ana Kapala sesungguhnya yang mengakibatkan engkau lahir hanya berkepala saja adalah karena kelalaian ayahmu yang sewaktu ibumu mengandungmu dia membunuh kucing yang memakan ikan yang di simpan ibumu untuk makan siang. Kucing itu terpisah antara kepala dengan badannya, oleh karena itulah kamu hanya lahir dengan kepala saja. Kata Tuhan.
Lalu pulanglah Ana-Ana Kapala. Dia bertemu dengan bapak-bapak haji dan memberitahukan bahwa tempat mereka adalah di neraka jahanam dan kata tuhan mereka harus segera bertobat dan selalu berbuat baik. kemudian dia bertemu lagi dengan para peminum dan memberi tahukannya kepada mereka bahwa mereka masuk surga karena mereka telah melarang dia untuk tidak minum minuman keras itu.

4
PERNIKAHAN ANA-ANA KAPALA

Ana-Ana Kapala yang sudah bertemu dengan tuhan kini telah bersama-sama kembali dengan sang bidadari. Di istana langit dia di ajak untuk berkebun. Mereka menanam labu dan ketimun. Setelah tanaman itu berbuah, Ana-Ana Kapala di panggil oleh sang bidadari.
“Ana-Ana Kapala, kamu sudah berjanji kepada Siti Fatimah untuk kamu bangunkan jembatan emas lalu kamu harus mengisi sumur di depan dan belakang rumahnya dengan intan berlian sampai penuh, untuk itu kembalilah ke sana”.
“Baiklah kalau begitu saya akan pulang ke negeriku”, kata Ana-Ana Kapala.
“Saat kamu pulang nanti bawalah bersamamu labu dan timun ini Ana-Ana Kapala”.
“Untuk apa saya membawa itu, sementara di negeriku banyak yang menanamnya”. jawab Ana-Ana Kapala.
“Kamu harus mambawanya Ana-Ana Kapala, karena saat Siti Fatimah meminta mas kawinnya kamu dapat menggunakan ini. tapi cincang-cincanglah labu ini di lautan dan timun di sumur yang di maksudkan oleh Siti Faimah. tapi ingat kamu harus melakukannya di waktu malam saat orang-orang sudah tidur pulas”, kata sang bidadari.
Setelah sampai di kampungnya, dia langsung pergi ke rumahnya.
“Wa Ina, wa Ina buka pintunya saya sudah pulang”.
“Siapa itu”. tanya ibunya.
“Saya wa Ina, saya Ana-Ana Kapala”.
‘Tidak, kamu jangan main-main dengan saya, Ana-Ana Kapala itu sudah lama meningagal”.
Karena tidak kunjung dibuka pintunya, akhirnya Ana-Ana Kapala memutuskan untuk masuk. Alangkah goyah persaannya setelah melihat ibunya sudah dalam keadaan pincang dan buta. Ana-Ana Kapala pun segera merebus labu yang dibawanya kemudian arinya didinginkan dan dimandikan ke ibunya. maka dalam sekejap penyakit ibunyapun sembuh.akhirnya ibunya percaya bahwa anaknya masih hidup.
“Wa Ina pergilah temui Siti Fatimah agar kami segera menikah karena saya sudah pulang”.
“Tapi permintaan dari Siti Fatimah itu belum ada anakku”.
“Jangan kuatir wa Ina pokoknya pergi saja”.
Wa Morunga yang sangat sayang kepada Ana-Ana Kapala lalu pergi ke istana raja untuk melamar Siti Fatimah.
“Kini saya datang kembali untuk membicarakan pernikahan Siti Fatimah dengan Ana-Ana Kapala karena dia telah pulang”.
“Tapi, apakah sudah ada syarat yang di ajukan Siti Fatimah”.
“O….. suadah ada. pokoknya besok pasti sudah ada”. Jawab wa Morunga.
Menjelang malam wa Morungapun pulang. malam itu, ternyata Ana-Ana Kapala sibuk mencincang- cincang labu dan timun yang dibawanya. saat tengah malam tiba yang diperkirakan semua orang kampung telah terlelap tidur Ana-Ana Kapala pergi menabur potongan-potongan labu itu di tepi pantai sampai di istana raja, lalu diapun menaruh potongan-potongan timun di dalam sumur depan dan belakang rumah Siti Fatimah sebagai mas kawinnya.
Keesokan harinya. tiba-tiba orang-orang kampung lari berhamburan mengira bahwa telah terjadi kebakaran di istana raja. “Kebakaran………. Kebakaran………. Kebakaran! Ternyata prasangka mereka itu tidak benar adanya. Karena yang dikira kobaran api itu ternyata adala kilauan emas dari ujung pantai sampai ke istana raja dan kilauan intan permata dari sumur depan dan belakang milik sang raja. ternyata labu dan timun yang disebarkan Ana-Ana Kapala telah berubah menjadi emas dan intan. Lalu Ana-Ana Kapala menceritakan berbagai macam hal yang dilaluinya selama perjalanannya. Setelah itu Ana-Ana Kapala melangsungkan pernikahannya dengan Siti Fatimah. Mereka hidup bahagia selamanya sementata kedua saudara Siti Fatimah yakni Siti Jubaedah dan Siti Khadijah di rundung penyesalan karena telah menghina dan menolak lamaran Ana-Ana Kapala.

Teks Kabanti

Teks III
Wa Bedja
Nyanyian kabanti dari Kelurahan Pongo

1. E bue-bue бangka nu-sera
Pe.ayun-ayun perahu 2sR-seram
E mbali бata na-ngkokombu-no
Pe.menjadi batang 3sIR-tiang-2spos

Ayun-ayun perahu seram
Tiangnya yang akan menjadi batang

2. E Wa ina ako-ðo te mia
Pe.PG ibu untuk-EMPH. art. orang
E ikita la’a nto-lolaha
Pe.kita nanti 1pR-cari

Ibu, untuk orang dulu
Untuk kita nanti dicari

3. E ku-бumanti-бanti ma’asi
Pe.1sIR-(akan)menyanyi-nyanyi kasihan
E no-moni’asi na ina-su
Pe.3sR-miskin art. ibu-1spos

Saya akan menyanyi-nyanyi kasihan
Karena ibuku orang miskin

4. E no-moni’asi na ina-su
Pe.3sR-miskin art. ibu-1spos
E ta’amo бara ngke ikami
Pe.semoga tidak lagi dengan kami

Ibuku orang miskin
Semoga tidak lagi dengan

5. E ka’asi na moni’asi-nto
Pe.kasihan art. miskin-1ppos
E te kambose to-popengka-ne
Pe.art. kambose 1pR-berbagi-3sO

Kasihan miskinnya kita
Kambose kita harus berbagi

6. E ka’asi-’u Wa Ngkumilua
Pe.kasihan-2spos Wa Ngkumilua
E nu-anse paka nu-kapoi
Pe.2sR-menginginkan tapi 2sR-sanggup

Kasihanmu Wa Ngkumilua
Kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak sanggup

7. E ku-umanse-anse nggala-ne
Pe.1sIR-(akan) ajak-ajak walau hanya sebentar-3sO
sebentar
E nggala ðitoto nu-laro-no
Pe. KT ditentangan 2sR-hati-2spos
Saya akan ajak-mengajaknya walau hanya
Walau hanya ditentangan hatinya

8. E te laro mbea ðipo’oli
Pe.art.hati tidak disanggupi
E ði olo na bungkale‘a-no
Pe.di tengah laut art lepas-3spos.

Hati yang tidak disanggupi
Di tengah laut tempat melepaskannya

9. E ka’asi na Wa mbea male
Pe.kasihan art. PG tidak luntur
E no-mbea ðimatahanako
Pe.3sR-tidak ada dimalukan

Kasihan (perempuan) yang tidak luntur
Tidak ada yang dimalukan

10. E Wa ina na koni nu-mia
Pe.PG ibu art. tertawa 2sR-orang
E ita ikita moni’asi
Pe.lihat kita miskin

Ibu, orang akan tertawa
Melihat kita yang miskin

11. E Wa ina бalu te tape’a
Pe.PG ibu beli art. tapis
E ako te lelenako-‘asu
Pe.KT art. jualan-1spos

Ibu, belilah tapis
Untuk tempat jualanku

12. E Wa opu te ontimu Jawa
Pe. PG tuhan art. mentimun Jawa
Tuhan, itu mentimun Jawa
E no-mosenga ði ngkawu’u-su
Pe.3sR-kering di leher-1spos
Ia kering di leherku

13. E ka’asi la tuha mo’ane
Pe.Kasihan PG saudara laki-laki
E ko-merapi-mo nte paira?
Pe.2sR-dapatkan-past art. apa

Kasihan (kamu) saudara laki-laki
Apa yang bisa kita dapatkan?

14. E Wa ina ðiumpa samia?
Pe.PG ibu dimana seorang
E te nguru kua ngko-ðodua
Pe.art. kabar art. 1pREks-berdua

Ibu, dimana satunya?
Kabarnya kami berdua


15. E ku-mala-ne ði luha-luha
Pe.1sR-ambil-3sO di luha-luha
E ði buku бara no-mantale
Pe.di ombak keras jangan sampai 3sR- terhambur

Saya akan mengambilnya di luha-luha
Di ombak keras jangan sampai berhamburan

16. E ði luha-do nu-ntowu-ntowu
Pe.nanti teduh-Emph 2sR-ntowu-ntowu
E maka ku-mai ku-lea-ko
Pe.baru 1sR-datang 1sR-muat-2sO

Nanti ntowu-ntowu tidak berbunyi lagi
Baru aku datang memuatmu

17. E ara ði Wa Leja samata
Pe.kalau di Wa Leja samata
E paka ku-melengkajiama
Pe.tidak 1sR-(akan)meramal

Kalau sudah sama Wa Leja
Saya tidak akan meramal lagi

18. E ku-ita-ne ði kajiama
Pe.1sR-lihat-pastpada ramalan
E mbea-mo na sampokana-no
Pe.tidak-past art. sepadan-3spos

Aku lihat pada ramalan
Tidak ada sepadannya

19. E ara te buri ngkene rohe
Pe.kalau art. tulisan dengan roh
E na-moðongka-ðongka ako-mo
Pe.3pIR-terbawa-bawa arus KT-past

Kalau tulisan dengan roh
Mereka akan terbawa-bawa arus bersama

20. E Wa ina siri na lu’u-u!
Pe.PG ibu sapu art. air mata-2spos
E te ia te ntondu-no-mo
Pe.art. ia art.tenggelam-3spos-past

Ibu, sapulah air matamu!
Ia sudah akan tenggelam

21. E tondu kae la samonea
Pe.tenggelam KT PG kenalan
E te iaku ði taliku-’u
Pe.art. saya di belakang-2spos

Tenggelamlah wahai kenalanku
Saya akan ada di belakangmu

22. E ara te buri kene-su-mo
Pe.kalau art. tulisan teman-1spos-past
E ku-monðongka-ðongka ako-mo
Pe.1sIR-terbawa-bawa arus KT-past

Kalau sudah dengan teman tulisku
Saya sudah akan terbawa-bawa arus dengannya


23. E ku-ðumongka-ðongka kapiði
Pe.1sR-terbawa-bawa arus kapidi
E ako satora-torampe-su
Pe. agar terdampar-1spos

Saya ingin terbawa arus (seperti) kapidi
Agar aku terdampar dimana saja

24. E бata mai ku-labu-ko
Pe. бata datanglah 1sR-tambat-2sO
E бara nu-torampe harai
Pe.jangan sampai 2sR-terdampar terlalu

Бata, datanglah! aku menambatmu
Jangan sampai terlalu terdampar

25. E ðongka-ðongka nu-namisi-su
Pe.terbawa-bawa arus 2sR-perasaab-1spos
E awana Londe ntapa labu
Pe.seperti Londe tidak ada tambat

Terbawa-bawa arusnya perasaanku
Seperti Londe yang tidak ditambat

26. E Wa Toto herampe kami-ðo
Pe.PG tentangan bantu terdampar kami-EMPH
E la’a ðipaðongka sawali
Pe.nanti ðipaðongka kembali

(daratan) tentangan bantulah kami untuk terdampar
Nanti ðipaðongka kembali

27. E ku-umanse-anse nggala-ne
Pe.1sIR-ajak-ajak KT-past
E na mia mo’u buku naku
Pe.art. orang memberi tulang aku

Saya akan ajak-ajak seadanya
Orang yang memberi aku tulang

28. E ku-ili kua te tuha-nto
Pe.1sR-kira KT art. keluarga-1ppos
E kamбeða te (ma)tondu kita
Pe.padahal art.(akan) tenggelamkan kita

Aku kira dia adalah keluarga
Padahal dia yang akan menenggelamkan kita

29. E na leu-leu-nto ðihia
Pe.art. bagus-bagus-1ppos itu hari
E te ana gara no-ha’a-mo?
Pe.art. ini KT 3sR-ada apa-past

Bagus-bagusnya kita waktu itu
Ada apa sekarang ini?

30. E ku-mate-mo ðinsaronako
Pe.1sR-mati-past berharap
E kambeða no-akala naku
Pe.padahal 3sR-tipu aku

Aku sudah berharap mati-matian
Padahal ia menipuku

31. E ku-mate ðilongka ronðo-’a
Pe.1sR-mati jalan malam-past
E ði suru-’a nu-mpomonea
Pe.untuk bayar-past 2sR-kenalan

Aku mati berjalan malam
Untuk membayar kenalanku

32. E te pomonea-nto meana
Pe.art. kenalan-1ppos sekarang ini
E ta-mate maka ta-moga’a
Pe.1pIR-mati baru 1pIR-pisah

Kenalannya kita sekarang ini
Nanti meninggal baru kita akan berpisah

33. E ta-moga’a sinsara ðuka
Pe.1pIR-pisah sengsara juga
E te tanða mbero nu-junia
Pe.art.tanda mbero 2sR-dunia

Kalau sengsara bila berpisah
Itu tanda mbero -nya dunia

34. E ði junia buntu to-lili
Pe.di dunia hanya 1pR-bertamu
E ði ahera na mporomu’a
Pe.di akhirat art. berkumpul

Di dunia kita hanya bertamu
Di akhirat tempat berkumpul35. E Wa ina na ja’o-su ana
Pe.PG ibu art. rusak-1spos ini
E apa ku-lili ngku-ambanga
Pe.biar hanya 1sR-bertamu 1sR-malu

Ibu, rusakku ini
Biar hanya bertamu aku malu

36. E Wa ina suru ngku-ambanga?
Pe. PG ibu kenapa 1sR-malu
E no-kotoro na mpakea-su
Pe.3sR-kotor art. pakaian-1spos

Ibu, mengapa aku malu?
Karena kotor pakaianku

37. E ku-ja’o paka ngku-ambanga
Pe.1sR-rusak tidak 1sIR-malu
E бuke na ja’o ngkene-mami
Pe.penuh art.rusak teman-1ppos

Aku rusak tidak akan malu
Penuh (banyak) teman kami rusak

38. E Wa ina ðiumpa-umpa-mo?
Pe.PG ibu dimana-mana-pas
E na kaburi-su na iaku
Pe.art. jodoh-1spos art. aku

Ibu, dimana-mana sajakah?
Jodohku

39. E te buri paka nte iguru
Pe.art.tulisan bukan art. diajarkan
E no-laha-laha ngkarama-no
Pe.3sR-cari-cari sendiri-3spos

Tulisan bukanlah sesuatu yang diajarkan
Dia akan mencari sendirinya

40. E Wa ina ku-mala umpa-mo?
Pe.PG ibu 1sIR-ambil mana-past
E ku-kuli sawengka te ðosa
Pe.1sR-balik kesebelah art. utang

Ibu, aku akan ambil yang mana?
Aku balik kesebelah juga utang

41. E te ðosa ane nta-momea
Pe.art. utang dapat 1pIR-bayar
E te ðosa jandi nte orungu
Pe.art. utang janji art. badan

Utang masih dapat kita bayar
Utang janji adalah badan

42. E iomo-iomo na toбa
Pe.jangan-jangan art. toбa
E sulano te porokanako
Pe.yang penting art. saling kagetkan

Tidak perlu ada toбa
Yang penting saling mengagetkan (menyapa)

43. E Wa Ema бara ðimente
Pe.PG Ema jangan heran
E la’a ko-hena-henai
Pe.nanti 1pREks-belajar

Wa Ema jangan heran
Nanti kami belajar

44. E La Nsajandi mai to-mate
Pe.PG Nsajandi mari 1pR-mati
E saбata-бata na alunga
Pe.sebatang art. bantal

La Nsajandi mari kita meninggal
Pada sebuah bantal

45. E La Nsamonea ta-moga’a-mo
Pe.PG Nsamonea 1pIR-pisah-past
E ta-moga’a kae nu-laro
Pe.1pIR-pisah penasaran 2sR-hati

La Nsamonea kita akan berpisah
Kita berpisah dengan penasaran

46. E na бa'a nu-anse nu-laro
Pe.art. besar 2sR-ajakan 2sR-hati
E ði ana mande aaðari
Pe.pada anak pintar nasihat

Besarnya ajakan hati
Pada anak yang pintar memberi nasihat

47. E te aaðari angka Wa ina
Pe.art. nasihat larangan PG ibu
E ði olo ku-molinga-ne-mo
Pe.di laut biru 1sIR-lupa-2sO-past

Nasihat larangannya ibu
Di laut biru aku akan melupakannya

48. E Wa ina akoðo te mia
Pe.PG ibu KT art. orang
E ikita la’a nto-lolaha
Pe.kita nanti 1pR-cari

Ibu, untuk orang dulu
Kita nanti kita cari

49. E Wa ina ara nto-lolaha
Pe.PG ibu KT 1p-cari
E tolalo-ne na mpeðembula
Pe.lewat-3spos art. pertama

Ibu, kalau kita mencari
Melampaui yang pertama


50. E somba te hua mpaira-mo?
Pe.ampun art. urat apa-past
E na i-popanganta nu-mia
Pe.art.2pR-saling tidak disuka 2sR-orang

Ya ampun, urat apakah ini?
Yang tidak disukai oleh orang

51. E ka’asi Wa ina ka’asi
Pe.Kasihan PG ibu kasihan
E mou na-umelo no-kae
Pe.biar 3sIR-(akan) memanggil 3s-tak cukup

Kasihan ibu Kasihan
Biar ia akan memanggil tak cukup

52. E Wa kae nto-pada kae
Pe.PG tidak cukup 1pR-sama-sama tidak cukup
E to-pada poanse no-kae
Pe.1pR-sama-sama saling mengajak 3sR-tidak cukup

Wa tidak cukup kita sama-sama tidak cukup
Kita sama-sama saling mengajak tapi tidak cukup

53. E Wa sakae nto-pada kae
Pe.PG sakae 1pR-sama-sama tidak cukup
E no-lalo-mo na poanse-nto
Pe.3sR-lewat-past art. saling mengajak-1ppos

Wa Sakae kita sama-sama tidak cukup
Sudah terlewat kita saling mengajak

54. E lolio Wa sinta lolio
Pe.jangan menangis Wa Sinta jangan menangis
E katu ku-bue-bue-ko-mo
Pe.itu 1sR-ayun-ayun-2sO-past

Jangan menangis Wa Sinta jangan menangis
Itu, saya sudah ayun-ayun kamu

55. E ku-bue-ko nggala sabue
Pe.1sR-ayun-2sO walau hanya seayun
E ði buenga wa bura бomбa
Pe.pada ayunan Wa Bura бomбa

Kumengayunmu walau hanya seayun
Pada ayunan Wa Bura бomбa

56. E Wa бomba ku-somba-somba-ko
Pe.Wa gelombang 1sIR-sembah-sembah-2spos
E wa ðibuku ku-ntabea-ko
Pe.Wa ðibuku 1sIR-permisi-2spos

Wa gelombang aku akan memohon padamu
Wa ðibuku , aku akan permisi

57. E mansuana heti’i kami
Pe.orang tua dengarkan kami
E banti ja’o gorapi kami
Pe.menyanyi tidak baik marahi kami

Orang tua dengarkan kami
Tidak baik nyanyian marahi kami

58. E ku-numabu na kaomu-su
Pe.1sIR-akan jatuhkan art kaum-1spos
E ði ana mala nte adari
Pe.pada anak ambi art. nasihat

Saya akan jatuhkan kaumku
Pada anak yang mengambil nasihat

59. E wa ina ku-mate ako-ne
Pe.Wa ibu 1sR-(akan)mati untuk-3sRpos
E na santuha mosulu-sulu
Pe.art. keluarga berdekat-dekatan

Ibu, aku akan mati untuknya
Pada keluarga yang berdekat-dekatan

60. E iomo-iomo na toбa
Pe.jangan-jangan art. toбa
E sulano te porokanako
Pe.yang penting art. saling mengagetkan

Tidak perlu ada toбa
Yang penting saling mengagetkan (menyapa)

61. E ku-mesuwui-ne te бanti
Pe.1sIR-(akan)mandikan-3sO art.nyanyian
E te uwe бara no-monoha
Pe.art. air jangan sampai 3sR-basah

Saya akan memandikannya dengan nyanyian
Kalau air jangan sampai dia basah

62. E La Nsamonea to-ntoðe ako
Pe. La Nsamonea 1pR-lari KT
E mou saбata’a nu-tuбe
Pe. Walau hanya sebentang 2sR-tongkat pendayung

La Nsamonea mari kita lari
Walau hanya satu bentangan tongkat pendayung

63. E mou ði umbu nu-sinapa
Pe.walau di ujung 2sR-senjata
E ku-mala-ne na nsajandi-su
Pe. 1sIR-(akan)ambil-3sO art.teman sehati-1spos

Walau dia ada di ujung senjata
Aku akan mengambil teman sehatiku

64. E to-hitisakamba te roða
Pe. 1pR- hitisakamba art.roða
E no-kamba na roða nto-poroða
Pe. 3sR-bunga art.roða 1pR-saling mengingat

Kita akan hitisakamba roða
Ketika pohon roða berbunga kita akan saling mengingat

65. E ara ku-roða nte i’ia
Pe.kalau 1sR-ingat art. dia
E ku-manga paka no-tentolo
Pe. 1s-makan tidak 3sR-tertelan

Kalau aku mengingat dia
Kumakan (aku mou makan) tidak bisa tertelan

66. E ku-umanse-anse nggala-ne
Pe.1sIR-(akan)mengajak-ajak untuk-3spos
E na mia mo’u buku kami
Pe.art.orang beri tulang kami

Saya akan mengajak-ajaknya
orang yang memberi kami tulang

67. E ko-mingku-mingku sabuku-’u
Pe.2sIR-gerak-gerak sekuat-2spos
E ako te lea nu-bangka-’u
Pe. untuk art. muat 2sR-perahu-2spos

Agar kamu bergerak-gerak sekuatmu
Untuk muatan perahumu

68. E wa бomбa pia bue naku
Pe. PG gelombang hati-hati menyahun aku
E no-lembe na parangkai-su
Pe. 3sR-tidak kuat art.pegangan-1spos

(perempuan) gelombang, hati-hatilah mengayunku
Peganganku tidak kuat

69. E to-ampe-ampe Wa бelu
Pe. 1pR-ampun Wa бelu
Wa бelu ,mari kita saling ampuni-mengampunikan
E te komбa-mo nu-poasa’a

Pe.art.bulan-past 2sR-puasa
Sudah tiba bulan puasa

Amanah Wa Ode dari Untu Wa Ode


Cerita Untu Wa Ode di Desa Waha, mengisahkan tentang seorang yang kembar dengan gurita. Gurita itu kemudian di lepas di laut. Maka jadilah legenda Untu Wa Ode. Suatu saat Bapak dari anak itu pergi memancing, tiba-tiba kailnya terkait di batu. Maka ia pun berkeputusan untuk menyelam guna melepaskan mata kailnya. Namun tiba-tiba ia seperti masuk di dalam rumah yang bagus. Di situlah ia disambut oleh seorang perempuan cantik yang mengaku sebagai anak kandungnya. Anaknya tersebut bernama Wa Ode.
Di dalam laut itu, sang ayah seperti hidup di darat, mereka makan dan minum, setelah itu ayah mereka pun minta permisi untuk kembali ke darat.
“Ayah sudah mau pulang, nanti menyusahkan orang kampung dan saudara-saudaramu di kampung”, kata ayah pada anak dan keluarganya di dalam laut itu.
“Tidak ayah, tinggal saja di sini”, minta Wa Ode.
“Tidak, saya harus pulang, kasian kakak-kakakmu yang masih kecil-kecil”, jelas ayahnya.
Maka Wa Ode tinggal pasrah mengingat kakak-kakaknya di desa Waha. Maka keluarlah ayah Wa Ode dengan membawa ikan yang banyak. Tetapi tiba-tiba Wa Ode berkata pada ayahnya, “Ayah, tolong beritahu keluarga di Waha agar jangan pernah membuat kerusakkan di kampung kami ini, banyak anak-anak yang bermain. Ayah lihat sendiri indahnya perkampungan ini. Kalau saudara-saudara saya dari Waha merusak kampung kami, karang ini, maka kami akan hukum mereka.
Ketika ayahnya berhenti, Wa Ode mengingatkan lagi ayahnya agar jangan merusak perkampungan mereka.
“Ayah, sekali lagi beritahu saudara-saudaraku agar jangan merusak kampung kami!”
Maka tiba di rumah, menangislah semua orang kampung, karena ayah Wa Ode sudah tiga hari tiga malam tidak pulang dari laut, namun ketika ia pulang di antar gurita sampai pinggir pantai, dan setelah tiba berceritalah ayah Wa Ode tentang pesan Wa Ode agar tidak merusak karang dan laut di sekitar Untu Wa Ode.
Demikianlah pesan Wa Ode penjaga karang Untu Wa Ode kepada kita.
Inga, inga jangan rusak karang!
Inga-inga mari kita cintai karang kita, karang Wakatobi seperti pesan Wa Ode dari desa Waha Untu Wa Ode.

TRADISI LISAN KABANTI: FUNGSI DAN PERANNYA

ABSTRAK
Tradisi lisan kaбanti merupakan salah satu bentuk puisi yang paling banyak berkembang dalam masyarakat Wakatobi dan Buton pada umumnya. Kaбanti lahir dan berkembang secara turun-temurun sebagai salah satu kesenian, maupun sebagai bagian dari berbagai aktivitas kehidupan masyarakat Wakatobi. Sehingga kaбanti merupakan rumah kebudayaan masyarakat Wakatobi. Di sisi yang lain, perkembangan berbagai kesenian modern, menyebabkan tradisi lisan kaбanti berada pada posisi yang mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Wakatobi dewasa ini tidak lagi memahami fungsi dan peran kaбanti sebagai penanda identitas dan rumah kebudayaannya.
Penelitian ini dilakukan dengan mengamati berbagai performansi kaбanti yang ada dalam masyarakat Wakatobi, yang dilengkapi dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan penyanyi kaбanti dan tokoh-tokoh masyarakat yang memahami adat dan budaya masyarakat Wakatobi. Data dari lapangan ditranskripsi dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk menguraikan fungsi dan peran kaбanti dalam masyarakat Wakatobi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam masyarakat Wakatobi ditemukan beberapa fungsi dan peran kaбanti yaitu: a) berfungsi sebagai hiburan, b) alat untuk menyampaikan nasihat keagamaan; c) sebagai ingatan kolektif masyarakat tentang suatu peristiwa; d) sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak dengan bahasa-bahasa yang bernilai tinggi; e) sebagai penghalus budi, penghalus rasa; f) sebagai sarana transfer budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya; g) sebagai pembangkit semangat; h) sebagai alat untuk memelihara sejarah setempat; i) sebagai alat protes sosial, yaitu memprotes ketidakadilan di dalam masyarakat. Selanjutnya, peran kaбanti dalam masyarakat Wakatobi sebagai berikut, yaitu (1) sebagai pengantar tidur, (2) sarana pengungkapan perasaan muda-mudi (pobanti), (3) bagian acara adat (kadandio), (4) penenang orang sakit (бae-бae), dan (5) nyanyian kerja. Selain itu, ada juga kaбanti yang dinyanyikan sebagai pengantar tarian atau bagian dari tarian, misalnya kaбanti yang menjadi bagian dari performansi tari lariangi, performansi tari pajoge, dan performansi tari kenta-kenta.Kata kunci: tradisi lisan kaбanti, fungsi, peran, masyarakat Wakatobi
[1] Disampaikan dalam Seminar Internasional yang dilaksanakan Asosiasi Tradisi Lisan dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi tanggal 1 sampai 3 Desember 2008
[2] Dosen FKIP Universitas Haluoleo dan Sekretaris ATL Provinsi Sulawesi Tenggara

Konsep Seks Masyarakat Buton dalam Kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa

Oleh : Sumiman Udu


Abstrak
Tulisan ini merupakan upaya untuk mengungkap konsep kearifan lokal masyarakat Buton. Sebagai sebuah kesultanan, Buton memiliki berbagai konsep kearifan lokal yang ada dalam masyarakatnya. Misalnya konsep kearifan lokal terhadap lingkungan, (hutan, laut, karang, sungai) sistem politik, sistem sosial (konsep mengenai keluarga termasuk konsep seks).
Bagi masyarakat Buton, tatacara seks merupakan sesuatu yang fundamental terutama dalam upaya menciptakan generasi yang berbudaya dan bermartabat. Itulah sebabnya masyarakat Buton mengenal upacara pingitan untuk mengajarkan tatacara seks bagi calon ibu dan bapak yang mau dinikahkan. Sebab mereka percaya bahwa rusaknya generasi terletak dari pemahaman ayah dan ibunya tentang hubungan seks. Untuk kepentingan pengajaran bagi calon ayah dan ibu itulah naskah kabanti Kaluku Panda Atuwu Incuna Dempa selanjutnya disingkat (KP) hadir dalam kehidupan keluarga masyarakat Buton. Oleh karena itu, upaya penelusuran mengenai konsep kearifan lokal mengenai seks tersebut sangat penting terutama dalam mewujudkan generasi bangsa yang berbudaya dan bermartabat.
Data penelitian ini adalah naskah (KP) dan data lapangan berupa padangan masyarakat Buton tentang seks. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan semiotik dan etnografi. Pendekatan semiotik digunakan untuk menangkap makna teks kabanti (KP), sedangkan pendekatan etnografi digunakan untuk menelusuri konsep seks yang ada dalam pandangan masyarakat Buton.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam naskah kabanti (KP) menggambarkan tata cara pemilihan lahan (jodoh), waktu untuk menebas pohon (melamar, pernikahan), waktu untuk menanam (berhubungan intim), cara menanam (cara berhubungan intim), sampai pada cara perawatan bibit yang disemai hingga lahir menjadi seorang bayi. Dalam naskah juga dijelaskan mengenai sifat anak jika orang tunya mengikuti kaidah-kaidah seks, demikian juga implikasi jika terjadi kesalahan baik dalam pemilihan lahan, waktu menebas, menanam, ataupun cara merawat tanaman yang ada akan berdampak pada sifat anak atau bayi tersebut.
Sedangkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat Buton masih mengenal tata cara seks sebagaimana yang terdapat dalam naskah kabanti (KP). Hal ini disebabkan tidak semua generasi Buton diperkenankan untuk mempelajari naskah kabanti (KP). Dengan demikian, data lapangan menunjukkan bahwa keluarga yang mempunyai pengetahuan mengenai tata cara seks sebagaimana yang terdapat dalam naskah kabanti (KP) mempunyai anak-anak yang cenderung berbudaya dan bermartabat. Hal ini disebabkan karena tatacara seks tersebut berimplikasi pada sifat anak-anak. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, keluarga yang mempunyai pengetahuan tentang tata cara seks sebagaimana yang terdapat dalam naskah kabanti (KP) adalah keluarga bangsawan atau keluarga yang dihargai dalam masyarakat. Sedangkan di sisi yang lain, keluarga yang tidak mengenal konsep seks tersebut memiliki kecenderungan untuk mempunyai anak-anak nakal dan tidak berbudaya serta tidak bermartabat.
Kata Kunci: konsep seks, masyarakat Buton, kabanti, kaluku panda, semiotik, etnografi

A. Pendahuluan

Sebagai kesultanan, Buton memiliki peninggalan budaya baik yang didokumentasikan dalam bentuk lisan (tradisi lisan) maupun dalam bentuk tulisan (naskah). Nilai-nilai budaya Buton yang tersimpan dalam tradisi lisan dan tulisan (naskah) tersebut memiliki berbagai nilai kearifan lokal yang dapat berguna bagi pengembangan kebudayaan saat ini dan di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mursal Esten (1999: 105) bahwa sastra tradisi dapat menjadi sumber bagi suatu penciptaan budaya baru di dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, penulusuran nilai-nilai budaya yang berakar pada masyarakat dapat memberikan inspirasi bagi terjadinya budaya baru. Di samping itu nilai-nilai budaya yang berakar dari masyarakat dapat memperkuat jati diri masyarakatnya dan dapat menjadi penanda identitas masyarakatnya sendiri.
Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Buton yang tersimpan dalam tradisi lisan maupun naskah tersebut meliputi segenab kehidupan masyarakat Buton. Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam naskah-naskah Buton tersebut dapat berupa nilai kearifan lokal terhadap lingkungan (hutan, laut, sungai, karang), sistem politik, konsep kesehatan, konsep pendidikan dan sistem sosial (termasuk di dalamnya mengenai konsep seks dalam kehidupan keluarga masyarakat Buton).
Bagi masyarakat Buton, tatacara seks merupakan hal fundamental dalam kehidupan mereka. Tata cara seks tersebut penting, terutama dalam upaya menciptakan generasi yang berbudaya dan bermartabat. Itulah sebabnya masyarakat Buton mengenal upacara pingitan untuk mengajarkan tata cara seks bagi calon ibu dan calon ayah yang mau dinikahkan. Mereka percaya bahwa pemahaman calon ayah dan calon ibu tentang tata cara seks akan mempengaruhi kualitas anak-anak mereka. Untuk kepentingan pengajaran bagi calon ayah dan ibu itulah naskah kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa yang selanjutnya disingkat (KP) hadir dalam kehidupan keluarga masyarakat Buton. Oleh karena itu, upaya penelusuran mengenai konsep seks masyarakat Buton dalam naskah kabanti tersebut perlu dilakukan, terutama dalam rangka mentransformasikan nilai-nilai kerarifan lokal tersebut ke dalam kehidupan bangsa Buton dewasa ini.
Kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa (KP) yang berarti “Kelapa Pendek yang Tumbuh di Batu Cadas” merupakan naskah kabanti yang ditulis oleh La Kobu (Yarona La Buandairi) yang bergelar Petapasina Baadia yang berarti yang memperbaiki kehidupan orang Baadia di bidang seks atau yang menanamkan adab seks di dalam masyarakat Baadia (Kraton Buton). Naskah ini memiliki banyak salinan dan sampai saat ini masih banyak tersebar di dalam masyarakat Buton. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ali Rusdin (2002) bahwa naskah kabanti (KP) merupakan naskah yang banyak dijumpai dalam keluarga-keluarga yang ada dalam masyarakat Buton.
Persebaran naskah yang luas di dalam masyarakat Buton ini, menunjukkan bahwa naskah ini hidup dalam masyarakat pendukungnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat Buton masih mempercayai bahwa generasi Buton yang berbudaya dan bermartabat ditentukan oleh proses penciptaannya. Kehadiran naskah kabanti (KP) dalam kepercayaan masyarakat Buton masih memegang peranan penting dalam menciptakan generasi Buton dimasa lalu, hari ini dan di masa yang akan datang.
Sehubungan dengan itu, orang-orang tua Buton dapat meramalkan seorang anak yang dilahirkannya, apakah seorang anak akan menjadi orang besar, orang baik, orang pintar atau bahkan anak itu kelak akan menjadi orang bodoh dan orang jahat sejak ia dilahirkan. Hal ini disimpulkan dari latar belakang orang tua, perilaku orang tua sejak proses penciptaan, proses pemeliharaan di masa-masa kehamilan sampai pada proses kelahiran.
Jika dibaca secara sekilas, naskah kabanti (KP) hanya menyajikan tata cara berkebun, tetapi bagi masyarakat Buton simbol-simbol itulah yang kemudian dimaknai sebagai petunjuk yang memuat konsep seks dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Buton. Oleh karena itu, untuk mengungkap makna teks kabanti (KP) diperlukan pendekatan semiotik-etnografi, yakni upaya memaknai teks berdasarkan sudut pandang masyarakat dan budaya pendukung teks tersebut. Dalam hal ini, naskah kabanti (KP) akan dimaknai dari prespektif masyarakat Buton sebagai masyarakat pendukungnya. Karena makna kabanti (KP) akan dapat dipahami melalui konvensi pemaknaan yang ada dalam masyarakat Buton sebagai masyarakat pemilik naskah tersebut.

B. Tata Cara Pemilihan Jodoh
Kabanti (KP) sebagai kitab yang memuat tentang konsep seks masyarakat Buton atau memuat tentang tata cara berkeluarga bagi masyarakat Buton dimulai dari saat memilih jodoh sampai pada proses perawatan bibit yang disemai. Hal ini berangkat dari pemahaman masyarakat Buton bahwa sifat dapat diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya . Oleh karena itu, dalam kajian mengenai konsep seks masyarakat Buton, persoalan pertama yang dipikirkan adalah soal pemilihan jodoh. Proses pemilihan jodoh ini merupakan salah satu penegasan yang terdapat dalam naskah kabanti (KP). Hal ini dapat dilihat kutipan berikut.

Ee karoku fikiria porikana
Wakutuuna tongkana beu porikana
Piliakea tana mosantaogana
Nunua mpuu ponue molaengana Wahai diriku pikirkan lebih dahulu
Waktu engkau masa menebas
Pilihkan tanah yang subur
Telusuri betul tanah yang memuaskan

Bait kabanti di atas menunjukkan peringatan bagi generasi Buton untuk berhati-hati dalam memilih jodoh. Kata ‘tanah’ dalam teks kabanti di atas bagi masyarakat Buton diinterprestasikan sebagai perempuan. Artinya bahwa tanah yang subur adalah perempuan yang subur, perempuan yang memiliki potensi untuk dapat melahirkan anak-anak yang baik. Perempuan yang berasal dari keluarga yang baik-baik. Oleh kerena itu, penelusuran yang dilakukan oleh orang tua terhadap jodoh anak-anaknya didasarkan pada sejarah kehidupan dan silsilah orang tuanya.
Fokus penelitian orang tua Buton pada saat memilih jodoh bagi anak-anaknya adalah aspek sifat (akhlak) yang dimiliki oleh suatu keluarga tertentu secara turun-temurun. Mereka akan meneliti apakah keluarga tersebut pernah melanggar adat atau tidak, pernah terhukum atau tidak, dan apakah keluarga tersebut memiliki akhlak yang baik atau tidak. Dari situlah orang-orang tua Buton menitikberatkan penelitiannya pada saat memilih jodoh bagi anak-anak mereka. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Wa Habi (40) bahwa sifat orang tua akan banyak mempengaruhi sifat anak-anaknya. Perilaku ayah dan ibunya saat hamil akan mempengaruhi sifat anak yang dikandungnya.
Kepercayaan masyarakat Buton bahwa sifat orang tua banyak mempengaruhi sifat anak-anaknya tersebut dapat dilihat dari sistem ketatanegaraan Buton. Walaupun kesultanan Buton tidak mengenal darah biru dan putra mahkota, tetapi dalam sejarahnya, Dewan Siolimbona Kesultanan Buton pernah memesan putra mahkota dari Sultan Muhamad Idrus Kaimuddin karena Dewan Siolimbona memiliki keyakinan bahwa sultan dapat menurunkan sifat-sifatnya yang adil pada anak-anaknya . Dengan demikian, masyarakat Buton sangat hati-hati dalam proses pemilihan jodoh bagi anak-anaknya karena mereka percaya bahwa tidak mungkin mendapat generasi yang baik pada keturunan yang tidak baik akhlaknya.
Implikasi dari konsep seks tersebut di atas, tidak terlepas dari pemahaman masyarakat Buton bahwa calon sultan sudah harus ditelusuri sejak ia masih kecil atau bahkan dari silsilah orang tuanya. Selain itu, pentingnya pemilihan tanah (perempuan) dalam teks kabanti di atas, mengacu pada salah satu pertimbangan bahwa kelayakan seorang calon sultan untuk menjadi sultan adalah dilihat dari kelayakan seorang istri untuk menjadi permaisuri (Shcoorl, 2003: 227). Tentunya ada rahasia yang dimiliki oleh masyarakat Buton dalam memilih jodoh. Rahasia yang dicari oleh masyarakat Buton sebenarnya adalah apakah sebuah keluarga tersebut memahami konsep seks dalam naskah kabanti (KP) itu atau tidak, sebab mereka meyakini bahwa seks bukan saja kebutuhan badani tetapi proses untuk menuju keillahian. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pim Schoorl bahwa kehidupan spritual mistitisme masyarakat Buton menitikberatkan kehidupan cinta kasih dalam keluarga dan masyarakat. Mereka menganggap bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai model atau hal lain ciptaan Tuhan. Hubungan kasih sayang antara ayah dan ibu dalam proses lahirnya manusia adalah hubungan yang mengarah kepada penyatuan kepada Tuhan (Schoorl, 2003: 227-228).
Walaupun masyarakat Buton berhati-hati dalam hal pemilihan jodoh, tetapi tidak jarang juga mereka kurang teliti dalam menelusuri latar belakang kehidupan seseorang baik pribadi maupun sejarah keluarganya. Mengenai hal tersebut, tradisi lisan kabanti masyarakat barata Kaedupa menjelaskan sebagai berikut.

Nopilimo dhi ntotono’a
Kambedha te gandu bubuko Ia telah memilih di tempat yang subur
Tetapi ternyata hanya jagung yang berulat

Data etnografi tersebut di atas menjelaskan bahwa walaupun generasi Buton telah berhati-hati dalam memilih jodoh sebagaimana dianjurkan dalam naskah kabanti (KP), tetapi tidak semua orang Buton mampu menelusuri jodoh anak-anaknya dengan baik. Bagi masyarakat Buton kegagalan dalam pemilihan jodoh tersebut menyebutnya dengan istilah gandu bubuko.
Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat Buton memiliki pandangan bahwa dalam memilih jodoh bagi anak-anaknya terdapat kriteria yang harus diperhatikan yakni aspek fisik, keturunan, harta dan akhlak dari seseorang yang akan dilamar menjadi menantu. Ini tentunya dipengaruhi oleh konsep Islam mengenai kriteria calon istri/suami. Sedangkan dalam masyarakat Buton dewaasa ini aspek yang ditonjolkan dalam memilih jodoh adalah aspek akhlak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh La Musuidu bahwa orang-orang tua Buton memilih jodoh bagi anak-anaknya selalu mempertimbangkan pake (akhlaknya) .
Wa leama tonto di komba
Tepolaro nantoogeno Yang cantik dapat dilihat di bulan
Tetapi akhlak yang lebih utama

Teks kabanti dalam tradisi lisan tersebut, merupakan salah satu pandangan masyarakat Buton, terutama dalam melihat calon menantu bagi anak-anaknya. Dimana dijelaskan bahwa kalau masalah kencatikan, masih dapat kita lihat pada bulan, tetapi yang paling penting dalam kehidupan dalam kehidupan keluarga adalah akhlak.

C. Waktu untuk Menebas (Melamar)
Di samping hal-hal yang telah disebutkan di atas, naskah kabanti (KP) juga menjelaskan tentang waktu-waktu yang baik untuk melamar. Waktu yang baik untuk melamar atau menikahkan anak-anak bagi masyarakat Buton adalah ketika anak-anak sudah memasuki usia dewasa. Masyarakat Buton percaya bahwa pernikahan diusia dewasa akan mempengaruhi kualitas generasi. Dalam naskah kabanti (KP) dikiaskan dengan menggunakan tamsil kilat dan guntur. Hal ini dapat dilihat dalam teks kabanti berikut.
Guntu tumondu kapajagana moincana
Obibitona tandana tao baao
Linti-lintina kapekalapena tana
Osiytumo wakutuuna momulia Guntur yang kedengaran pertanda nyata
Kilat halilintar pertanda tahun baru
Ujung-ujungnya perbaikan kesuburan tanah
Itulah yang dinamakan waktu yang mulia (penanaman)

Bait kabanti di atas menunjukkan bahwa waktu yang baik untuk menebas adalah pada saat ada tanda yang nyata. Tanda yang nyata tersebut dapat dilihat dari kondisi fisik dan mental dari seorang laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, masa yang baik untuk menebas dalam masyarakat Buton adalah jika kata dan hati telah sejalan. Pada saat itulah, seseorang telah memiliki kesiapan untuk melamar atau dilamar oleh pasangan hidupnya.
Penggunaan tamsil kilat dan guntur dalam naskah kabanti (KP) tidak terlepas dari pengaruh pemahaman masyarakat Buton tentang tanda-tanda alam. Oleh karena itu, seorang remaja yang sudah mau menikah sudah harus memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Di samping itu, penggunaan kilat dan guntur dalam teks kabanti di atas, juga dapat dimaknai sebagai tanda yang harus dipelajari apakah putra-putri, apakah mereka sudah siap untuk dinikahkan atau belum? Kesiapan mereka tersebut dapat dilihat dari sikap dan jawaban mereka saat ditanya oleh kedua orang tua mereka.
Sehubungan dengan waktu melamar/ menikah tersebut, jika perempuan atau laki-laki dinikahkan sebelum dewasa, maka masyarakat Buton memiliki data etnografi dalam bentuk tradisi lisan sebagai berikut.

Kaasi wa kalemo-lemo
Kuheka runga-rungangkomo Kasihan Wa Kalemo-lemo
Aku memetikmu di saat kamu masih muda

Data etnografi tersebut di atas, merupakan suatu ingatan kolektif masyarakat Buton mengenai pentingnya kematangan atau kedewasaan bagi calon suami atau calon istri. Banyak pernikahan usia dini yang berakhir dengan perceraian di dalam masyarakat Buton. Rata-rata mereka menikah tidak lagi menerima petunjuk orang tua, tetapi mereka terbawa cinta mereka. Akibatnya, secara mental mereka belum siap, dan penderitaan pun mulai melanda keluarga tersebut. Dalam keluarga yang tidak berlandaskan kasih sayang tersebut, mustahil untuk mendapatkan generasi yang berbudaya dan bermartabat. Tetapi yang akan terlahir adalah generasi yang bodoh, mudah histeri dan kerdil cara berpikirnya.
Dalam kehidupan masyarakat Buton, guntur dan kilat merupakan pertanda untuk menebas atau membuka lahan pertanian. Di dalam teks kabanti (KA) dijelaskan bahwa guntur dan kilat harus merata baru dilakukan penamaman. Hal ini dapat dilihat kutipan berikut.
Urango pea guntu rende ngkalelei
Daangiapo tandana bibitona tawakala
Kumalintina pasaramo aumbamo
Pentaamea waona posaranakaa
Iweitumo maka upombulaia Engkau dengarkan bunyi yang merata
Ada dahulu tanda kilat tawakal
Tanda pasrah pada tuhan telah ada
Nantikanlah hujan yang menjadi harapan
Disitulah baru engkau menanam

Sebagian masyarakat Buton menafsirkan bait ini sebagai tanda untuk melihat kedewasaan seorang anak yang akan dinikahkan. Misalnya, jika seorang anak muda masih menyebut beberapa orang gadis, itu pertanda ia belum dewasa. Artinya anak muda tersebut belum tawakal untuk menikahi seorang perempuan. Tetapi jika yang ia cintai tinggal satu orang perempuan dengan sepenuh hatinya, maka orang-orang tua Buton sudah seharusnya memilih waktu-waktu yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, masa yang baik untuk menebas bagi generasi muda Buton adalah usia dewasa karena diusia dewasa seseorang sudah memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

D. Waktu untuk Menanam (Berhubungan Intim)
Dalam naskah kabanti (KP) di samping membicarakan mengenai tata cara pemilihan jodoh atau lahan, juga dilengkapi dengan informasi mengenai waktu-waktu yang baik untuk menebas dan menanam (berhubungan intim). Masyarakat Buton meyakini bahwa waktu melakukan sesuatu mempunyai peran dalam menentukan hasil dari sesuatu tersebut, termasuk waktu untuk melakukan pernikahan, hubungan seks dan pekerjaan lainnya.
Oleh karena itu, hari-hari yang baik untuk melakukan hubungan seks dalam naskah kabanti (KP) adalah hari Jumat, Senin, Rabu dan Kamis. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.
Eo malope jumaa tee isinene
Temo dhuka arabaa tee hamisi
Temodaki bholi umpombulaiya
Temo duka wakutuu apepali Waktu yang baik Jum’at dan Senin
Dan pula Rabu dan Kamis
Hari yang jelek jangan menanam
Dan juga waktu yang terlarang

Sedangkan hari-hari yang terlarang untuk melakukan hubungan seks menurut naskah kabanti (KP) adalah hari Sabtu, Minggu dan Selasa. Hal ini dapat kita lihat dalam kutipan berikut.

Sapotuu ahadhi tee salasa
Osiytumo eyo inda momalape Sabtu, Ahad dan Selasa
Itulah hari yang tidak baik


Di samping hari-hari yang telah disebutkan di atas, naskah kabanti (KP) juga memuat informasi mengenai waktu-waktu yang baik dan yang buruk untuk melakukan hubungan seks. Waktu yang baik untuk melakukan hubungan seks dalam naskah kabanti (KP) adalah waktu Shubuh, Zuhur dan Isa. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.
Wakutuu talu anguna motopenena
Osiytumo wakutuu momulia
Wakutuu subuh tee dhoro
Te isa kamondona talu angu Waktu yang tiga yang terbaik
Itulah waktu yang mulia
Waktu subuh dan dhuhur
Dengan isa genab menjadi tiga

Sedangkan waktu-waktu yang terlarang adalah waktu ashar dan magrib. Hal ini dapat kita lihat dalam bait berikut.

Wakutuuna asara teemagaribi
Osiytumo wakutuu apepali Waktu ashar dan magrib
Waktu itulah yang terlarang

Dalam konsep etnografi masyarakat Buton ditemukan bahwa hari-hari yang baik dan waktu yang baik untuk melakukan hubungan seks dapat mempengaruhi kualitas keturunan mereka. Tetapi sebagian masyarakat Buton mempercayai bahwa melakukan hubungan intim di waktu shubuh, akan berdampak pada anak yang pendek umurnya, sehingga mereka memilih untuk melakukan hubungan intim di waktu Isa. Mereka meyakini bahwa anak yang lahir dengan hasil hubungan intim di waktu isa akan panjang umurnya. Di samping itu, anak tersebut kelak akan memiliki akhlak yang baik, taat pada ajaran agama. Sedangkan anak yang lahir dari hasil hubungan intim pada waktu Dhuhur akan berdampak pada wataknya yang keras.
Di dalam teks naskah kabanti (KP) juga menjelaskan mengenai dampak dari hasil penanaman yang tidak sesuai dengan waktu yang baik. Dampak dari penanaman yang dilakukan pada hari-hari yang tidak baik tersebut, dikiaskan bahwa tanaman yang ditanam di hari jelek pertanda tanaman dimakan rayap. Hal ini dapat dilihat teks berikut.

Eyo madaki tee wakutuu apepali
Alamtina akandea mparo-mparo Hari jelek hari yang terlarang
Pertanda tanaman dimakan rayap

Adanya waktu-waktu yang baik dan buruk untuk melakukan hubungan seks dalam naskah kabanti (KP) merupakan salah satu pelajaran bagi masyarakat Buton tentang tata cara seks. Sehubungan dengan waktu untuk melakukan hubungan seks tersebut, masyarakat Buton juga melarang melakukan hubungan seks disaat gerhana bulan. Mereka menganggap bahwa melakukan hubungan seks disaat gerhana bulan adalah ‘pemali’. Mereka meyakini bahwa berhubungan intim pada saat bulan purnama akan berdampak pada wajah anak yang dapat lahir dalam keadaan sumbing. Sedangkan hubungan seks yang dilakukan pada waktu air laut pasang akan berdampak pada kemudahan rezeki bagi calon bayi.
Dengan demikian, masyarakat Buton melakukan pemingitan sebelum menikahkan anak-anaknya untuk mengajarkan tata cara seks kepada kedua mempelai. Tetapi pada perkembangan dewasa ini kebanyakan generasi Buton tidak mau lagi dipingit. Malah mereka menganggap bahwa pingitan adalah salah satu upaya untuk membelanggu perempuan. Banyak generasi muda Buton yang menganggap bahwa budaya masa lalu adalah budaya yang tidak penting bagi kehidupan masyarakat Buton dewasa ini.

E. Cara Menanam (Cara Berhubungan Intim)
Di samping menjelaskan hari dan waktu yang baik untuk melakukan hubungan seks, kabanti (KP) juga menjelaskan mengenai tata cara berhubungan seks. Di dalam teks kabanti (KP) dijelaskan tata cara berhubungan seks itu dengan kutipan berikut.
Podo saide boli ukaago-ago
Pombulayitu bolipo sau pombula
Ukamatapea wao molagi
Urango pea guntu rende ngkalelei Pelan-pelan dan jangan terburu-buru
Menanam itu jangan asal menanam
Lihat tanda hujan yang terus menerus
Engkau dengarkan bunyi yang merata

Teks kabanti di atas, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan seks tidak boleh dilakukan dengan cara terburu-buru. Pekerjaaan apa pun jika dilakukan secara terburu-buru hasilnya akan jelek, baik prosesnya maupun hasil akhirnya. Di dalam teks kabanti juga dijelaskan peringatan bahwa dalam menanam jangan asal menanam. Karena menanam (melakukan seks) dengan cara terburu-buru akan mempengaruhi kualitas seks dan kualitas keturunan.
Sedangkan pada baris /ukamatapea wao molagi/ “lihat tanda hujan yang terus menerus”, /urango pea guntu rende ngkalelei/ “engkau dengarkan bunyi yang merata”, di sini menjelaskan tentang tata cara rangsangan yang harus dilakukan pada semua daerah sensitif yang ada pada tubuh masing-masing pasangan (bagian sensitif pada kedua pasangan). Rangsangan harus merata baru dilakukan penanaman (melakukan penetrasi).
Sehubungan dengan waktu penetrasi, dalam naskah kabanti (KP) digambarkan bahwa harus ada tanda pasrah dari seorang istri baru melakukan penetrasi. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.
Daangiapo tandana bibitona tawakala
Kumalintina pasaramo aumbamo
Pentaamea waona posaranakaa
Iweitumo maka upombulaia Ada dahulu tanda kilat tawakal
Tanda pasrah pada Tuhan telah ada
Nantikanlah hujan yang menjadi harapan
Di situlah baru engkau menanam

Teks kabanti di atas, merupakan petunjuk dalam melakukan hubungan seks yang menjelaskan bahwa ransangan harus merata ke seluruh tubuh, dan perempuan telah tawakal baru dapat melakukan penetrasi. Hal ini dapat dilihat dari kilat dan guntur yang telah merata ke seluruh tubuh dan itu pertanda hujan telah dekat.
Sehubungan dengan tata cara berhubungan seks tersebut, dalam prosesi perkawinan masyarakat Buton, biasanya ada seorang ibu-ibu yang menyamar dari keluarga perempuan (yang dituakan) mengevaluasi calon suami dengan pertanyaan tentang tata cara seks dihari pernikahan. Biasanya ibu-ibu tersebut duduk di pintu rumah perempuan atau di tangga rumah paling bawah. Perempuan tersebut akan memberikan pertanyaan kepada calon pengantin laki-laki dan bertanya tentang jumlah tangga rumah yang akan dinaikinya. Pertanyaan itu biasanya dalam bentuk sebagai berikut, “Sekarang kamu akan naik ke rumahnyanya La .... (nama ayah pengantin perempuan) apakah kamu telah mengetahui berapa tangga rumahnya”? Jika calon pengantin laki-laki salah menjawab, maka biasanya akan ditahan di depan pintu atau dilarang masuk ke dalam rumah. Pada saat itu semua orang akan mengentahui bahwa calon pengantin belum memiliki pengetahuan tentang tata cara seks. Jika hal itu terjadi, maka akan berimplikasi pada malam pertama mereka. Laki-laki yang menjawab salah akan disuruh pulang untuk bertanya mengenai tata cara seks pada keluarganya. Tetapi jika jawabannya benar, maka kedua pengantin akan menikmati malam pertama tanpa dihalangi oleh keluarga perempuan karena dianggap telah memahami tata cara seks sebagaimana yang diajarkan dalam naskah kabanti (KP).
Jumlah tangga rumah yang dimaksudkan di dalam pertanyaan masyarakat Buton di atas bukanlah tangga rumah yang ada di depannya, melainkan tangga sorgawi atau beberapa tempat rangsangan yang ada pada tubuh seorang perempuan. Di dalam naskah kabanti (KP) tidak dijelaskan secara rinci mengenai beberapa tangga dalam proses hubungan seks tersebut, tetapi akan dijelaskan dalam syara dan adat yang dalam masyarakat Buton.
Dalam kehidupan masyarakat Buton dewasa ini, konsep seks ini sangat dirahasiakan karena tata cara seks ini berhubungan dengan kepercayaan mereka bahwa tata cara seks dapat mempengaruhi kualitas generasinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wa Ode Hijrah bahwa salah satu rahasia keluarga yang memiliki anak-anak yang sukses adalah terletak pada tata cara melakukan hubungan seks disaat menciptakan anak-anak itu .

F. Cara Perawatan Bibit
Di dalam naskah kabanti (KP) di samping menjelaskan mengenai waktu untuk menebas, waktu untuk menanam dan cara menanam, juga menjelaskan tata cara merawat bibit yang disemai tersebut. Sehubungan dengan tata cara merawat bibit yang disemai tersebut, naskah kabanti (KP) menjelaskan bahwa pagarilah dengan sara dan adat. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut.


Tondoakea sarai tee adati
Sisiakea faradluu moyincana
Kabubusina zikiri tee tasubehe
Perawoina kahaluwati tee toba Pagarilah dengan sara dan adat
Sisihkan dengan fardhu yang nyata
Penyiramnya zikir dan tasbih
Perawatannya khalwat dan tobat

Teks kabanti di atas, menggambarkan bahwa tata cara merawat bibit yang disemaikan adalah harus dipagari dengan syara dan adat. Dalam kehidupan masyarakat Buton sangat mementingkan kesucian (thaharah). Sehubungan dengan tata cara kehidupan berkeluarga masyarakat Buton, kesucian merupakan salah satu penekanan yang diberikan oleh adat. Untuk merawat bibit yang telah disemai tersebut, setelah melakukan hubungan seks seorang istri harus mensucikan diri lebih dahulu dari pada laki-laki. Ini akan berdampak pada proses kelahiran dan kualitas bayi yang dilahirkan. Yang dimaksud dengan kesucian dalam kehidupan masyarakat Buton adalah kesucian sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhamad Idrus Kaimuddin dalam kabanti Bula Malino. Di situ dijelaskan bahwa “Wahai diriku, sucikanlah dirimu”, yang ditafsirkan olah La Ode Malim bahwa belum dikatakan suci seseorang kalau baru mandi tujuh kali satu hari, belum dikatakan suci seseorang kalau baru mandi dengan memakai sabun, seseorang dikatakan suci kalau ia telah suci lahir dan batin (Malim, 1983: 20).
Di samping itu, merawat bibit yang disemai di dalam rahim tersebut, dijelaskan dalam naskah (KP) sebagai berikut.

Ee karoku mopeelona kalape
Tee ingkomiu monununa kalabia
Palihara potontomu tee onimu
Malinguaka ilarangina sarai Wahai diriku yang mencari kebaikan
Dan kamu sekalian yang mencari kemuliaan
Peliharalah penglihatan dan perkataanmu
Dari segala yang dilarang oleh sara

Teks kabanti tersebut di atas menunjukkan ajaran mengenai tata cara merawat bibit yang baik. Jika mau mendapatkan bayi yang baik, maka peliharalah penglihatan dan perkataan dari segala yang dilarang oleh sara (agama). Yang dimaksud dengan larangan sara dalam naskah kabanti (KP) di atas adalah jika seorang istri sedang mengandung atau hamil seorang suami tidak boleh melakukan perbuatan zina. Hal ini dapat dilihat dalam berikut.
Wakutuuna akambeli mbeliyitu
Udala iki tee telaena kampunga
Beu potiba tee bawine iweyitu
Alae-lae atawa mokototona Waktu engkau berjalan-jalan itu
Engkau berjalan di persimpangan jalan
Engkau bertemu dengan perempuan di situ
Gadis atau yang punya hak


Moko kumbako uzina boli unda
Osiytumo cacu inda motamba
Ee karoku boli ukajoro-joro
Pengkaanana bari-baria mingkumu Walau dipanggilmu berzina jangan mau
Itulah racun yang tidak ada obatnya
Wahai diriku jangan bersifat jahat
Hati-hatilah dengan segala gerak perbuatanmu

Pori pepei bara sala upokawa
Boli pewau ulausi mokogundina
Temo hakuna imatauna hukumu
Maekaia barancoo usidaraa Berhati-hatilah jangan sampai bertemu
Jangan berani terhadap gundiknya orang
Itu adalah haknya yang diketahui hukum
Takuti, jangan sampai engkau terjerumus

Ulauaka idala inciayitu
Apesuamo racu incana kaaromu
Apopeelumo ujuyitu tee badamu
Aponantimo katada tee antomu Kapan engkau berani di jalan itu
Masuklah racun di dalam dirimu
Saling mencarilah ujung itu di badanmu
Saling mencari yang tajam dengan isimu

Beberapa bait kabanti di atas, menunjukkan larangan sara dan adat yang ada untuk keluarga yang menginginkan keturunan yang baik-baik. Rupanya pengarang sangat memahami pengaruh perselingkuhan dan dampaknya pada psikologis seorang ibu yang sedang hamil. Psikologis yang tidak bahagia akan mempengaruhi kualitas bayi yang sedang dikandungnya.
Selanjutnya dalam adat, orang Buton sangat menjunjung tinggi perempuan yang hamil. Mereka melakukan komba oalu (Bulan ke delapan kehamilan) sebagai upaya untuk memperingati perjuangan dan pengorbanan perempuan. Di samping itu, jika seorang istri dalam keadaan hamil, maka istri dan suami tersebut tidak dapat melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia (mencuri, berbohong dan lain-lain) atau merusak alam seperti menyiksa hewan, memotong hewan, merusak hutan. Dalam pemahaman masyarakat Buton, itu akan berimplikasi pada sifat anak yang ada dalam kandungan.

G. Implikasi Konsep Seks bagi Masyarakat Buton
Telah banyak tulisan yang membicarakan tentang cara membina generasi bangsa yang berbudaya, berkualitas dan berdaya saing dalam rangka memasuki era global. Sehubungan dengan itu, kabanti (KP) sebagai salah satu kamasutra Buton, menjelaskan implikasi yang dapat terjadi jika seseorang tidak memahami tata cara berhubungan seks.
Di dalam teks kabanti (KP) dijelaskan bahwa jika tata cara seks tersebut tidak diindahkan, maka bibit yang dihasilkan akan dimakan rayap. Tentunya dari aspek kualitas akan menurun, dan bahkan anak-anak seperti ini akan menjadi beban masyarakat. atau bahkan mereka akan meninggal sebelum terlahir atau ketika mereka masih bayi. Peringatan seperti itu dapat dilihat dari kutipan berikut.
Eyo madaki tee wakutuu apepali
Alamtina akandea mparo-mparo Hari jelek hari yang terlarang
Pertanda tanaman dimakan rayap

Selanjutnya, bagi anak-anak yang lahir dari hasil hubungan seks di hari-hari yang baik (Jumat, Senin, Rabu dan Kamis) dan waktu yang baik yakni waktu isa, dhuhur dan subuh akan memiliki sifat yang baik, sehingga mereka akan berbudaya, bermartabat dan biasanya mereka akan berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Sebaliknya bagi mereka yang lahir dari hari-hari dan waktu yang terlarang, masyarakat Buton meyakini bahwa anak-anak itu akan memiliki akhlak yang jelek dan pada akhirnya mereka tidak berbudaya, tidak bermartabat dan daya saingya pun semakin rendah.
Di dalam teks kabanti (KP) dijelaskan tentang tata cara perawatan bibit yang disemai. Di atas telah dijelaskan bahwa untuk merawat bibit yang disemai harus dipagari dengan syara dan adat. Khusus untuk ajaran syariat, kesucian menjadi landasan perawatan bibit yang ada dalam masyarakat Buton. Bagi perempuan yang malas membersihkan diri terutama setelah melakukan hubungan seks, maka akan berdampak pada proses kelahiran yang susah. Di samping itu, tentunya harus tetap dijaga dengan tasbih agar jiwa ibu dan ayah dari si cabang bayi itu tetap berada dalam keadaan suci.
Dalam kehidupan masyarakat Buton, hukum syara sangat tegas bila berhubungan dengan perzinahan. Dalam sejarah masyarakat Buton seorang sultan dapat dijatuhi hukum nabu polo, yaitu ditenggelamkan ke tengah lautan. Hal ini sebagai langkah pemerintah kesultanan Buton untuk menjaga dan mendidik generasi muda Buton di masa yang akan datang, bahwa perzinahan berimplikasi pada kualitas keturunan generasi Buton.
Oleh karena itu, konsep seks dalam naskah kabanti (KP) memiliki implikasi dalam rangka menciptakan generasi yang berbudaya, bermartabat di dalam masyarakat kesultanan Buton. Tidak berlebihan jika orang-orang tua Buton sangat berhati-hati dalam memilih dan mendidik anak-anak mereka dalam kehidupan adat. Hal ini dapat dilihat dari banyak moment adat yang ditujukan pada pembentukan mental calon ayah dan ibu sejak mereka masih bayi atau kanak-kanak. Beberapa moment adat tersebut adalah komba oalu, gunti hotu, karia (toba), landa wuta, dan terakhir adalah sombo (pingitan) menjelang mereka akan dinikahkan. Semua itu adalah sarana pembelajaran generasi Buton menganai adat dan berpuncak pada pengajaran mengenai konsep seks sebagai bagian tertinggi dari ajaran adat dan budaya Buton.


H. Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, maka naskah kabanti (KP) merupakan salah satu naskah Buton yang memuat tentang adab seks bagi masyarakat Buton yang tentunya memiliki nilai kearifan lokal yang berharga bagi pembinaan generasi bangsa. Jika ditrasformasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, maka tidak menutup kemungkinan akan tercipta generasi muda yang unggul dan bermartabat di masa-masa yang akan datang.

Daftar Pustaka
Esten, Mursal. 1999. Desentralisasi Kebudayaan. Bandung: Angkasa.
Rusdin, Ali. 2002. Kaluku Panda: Telaah Filologis Naskah Wolio. Bandung: Tesis Pascasarjana Universitas Padjajaran.
Schoorl, Pim.2003. Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton. Jakarta: Djambatan, KITLV.
Malim, La Ode. 1983. Membara di Api Tuhan: Alih Bahasa dan Terjemahan. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah.
Naskah kabanti Kaluku Panda Atuwu Incana Dempa